Regulamin III Uzdrowiskowy Półmaraton Górski „Na Chełmiec”

 

III Uzdrowiskowy Półmaraton Górski  „Na Chełmiec”

o Puchar Burmistrza  Szczawna Zdroju – 22 km

Bieg w stylu Anglosaskim

Bieg zaliczany do klasyfikacji „MONTRAIL Liga Biegów Górskich.

19 maj 2018 r.

Imprezy towarzyszące

XI Bieg Masyw Chełmca – 13 km

VI Marsz Leśników Nordic Walking – Rekreacja

Biegi dla dzieci i młodzieży „Polska biega”

 1. CEL IMPREZY:
 • Promocja Szczawna Zdroju,
 • Popularyzacja biegów górskich i marszu Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Aktywizacja społeczeństwa poprzez ruch na świeżym powietrzu.
 • Prezentacja walorów turystycznych Masywu Chełmca.
 • Wyłonienie zwycięzców III Półmaratonu Górskiego.
 • Promocja Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku
 1. ORGANIZATORY:
 • Miejskie TKKF w Wałbrzychu
  Al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych
 • WKB Podzamcze – Zamek Książ przy M TKKF w Wałbrzychu,
  Al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych,
 • Współorganizatorzy: 
  Gmina Szczawno Zdrój, Nadleśnictwo Wałbrzych, Decathlon

Biuro Zawodów:

 • Szczawno Zdrój – Park Szwedzki

Weryfikacja zawodników:

19 maj 2018 godz.: 8:00 do 10:00

III. TERMIN:

 • 19 maj 2018 r.
 • godz. 10.30 start Marsz Leśników /NW/ rekreacja/
 • godz.  11.00 Start Półmaratonu
 • godz. 11.00 start Biegu – 13 km
 • godz. 14.00 start „Polska biega”
 • 14.30 wręczenie nagród
 1. TRASA I DYSTANS:
 • Dystans Półmaratonu: ok. 22 km /11 km Szczyt Chełmca -półmetek – bufet/
 • Dystans Biegu na Chełmiec 13 km /6,5 km nawrót/
 • Dystans Marszu Leśników 13 km /6,5  km nawrót/
 • Start i Meta: Szczawno Zdrój – Park Szwedzki
 • Trasa: górska, zróżnicowana konfiguracja, ścieżki leśne, szlaki turystyczne,
 • Limit czasu: 4 godziny.
 • Limit uczestników: 350 osób + 50 /do dyspozycji organizatora – półmaraton/.
 • Oznakowanie: Na całej trasie obowiązywać będzie następujące oznakowanie: w lewo, w prawo, prosto – /strzałki poziome, piktogramy, taśmy/.
 1. KLASYFIKACJA:
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych Półmaratonu i Biegu na 13  km:MĘŻCZYZN                                  

K i M -18 (18-29)
K i M- 30 (30-39)
K i M- 40 (40-49)
K i M- 50 (50-59)
K i M- 60 (60-69)

M-70 (70 i więcej)

 • O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
 • Warunkiem rozegrania kategorii wiekowej i otrzymania nagród rzeczowych jest uczestnictwo przynajmniej 3 zawodników w danej kategorii.

Dodatkowe klasyfikacje:

 • Klasyfikacja –  Gminy Szczawna Zdroju  (1-3) (K i M)
 • Klasyfikacja służb mundurowych (1-3) (K i M)
 • Klasyfikacja studentów (1-3) (K i M)

W przypadku powyższych klasyfikacji przedłożyć dokument stwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Szczawna Zdroju. W przypadku Służb Mundurowych wymagany będzie dokument potwierdzający zatrudnienie w danej jednostce. W przypadku studentów wymagany będzie dokument potwierdzający naukę.

Klasyfikacja generalna Biegu na 13 km

Miejsca 1-3 Open kobiet i mężczyzn – puchary.

Miejsca 1 kat. wiekowe –  statuetki

Wszyscy zawodnicy otrzymają pakiet startowy /imienny numer startowy, koszulka techniczna, medal oraz ciepły posiłek/.

 

Klasyfikacja Marszu Leśników

Wszyscy zawodnicy Marszu otrzymają medal oraz ciepły posiłek /koszulka opcja/, losowanie nagród ufundowanych przez Nadleśnictwo.

 1. NAGRODY I ŚWIADCZENIA PÓŁMARATONU:
 • Kategoria Open K+M – miejsca 1-3 – nagrody + puchary
 • Kategorie wiekowe – miejsca 1 – nagrody + puchary /miejsca 2-3 – puchary/
 • Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej otrzymają  w Biurze Zawodów pakiet startowy.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal.
 • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje.
 • Na trasie znajdować się będzie bufet.
 • Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni  w kategoriach wiekowych. Nagrody przechodzą na następnych w kolejności  w kategorii wiekowej.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu będą mieli szansę wygrać jedną z nagród specjalnych (lista nagród specjalnych będzie wywieszona przed startem).

Pakiet startowy Pólmaratonu  i Biegu na 13 km zawiera:

Koszulkę techniczną, medal okolicznościowy, imienny numer startowy, worek na bagaż osobisty do przechowalni, bufet na trasie oraz gorący posiłek na mecie, losowanie nagród wśród zawodników

VII. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.datasport.pl
 • Zgłoszenie udziału w III Półmaratonie Górskim, oraz imprezach towarzyszącym będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.
 • Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie www.datasport.pl i www.idolwkb. Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zawodnik nieprawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy, uiści nieodpowiednią opłatę do terminu jej wpływu na konto M TKKF, bądź dokona zgłoszenia lub opłaty po wyczerpaniu limitu uczestników.

VIII. UCZESTNICTWO:

 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Podczas weryfikacji i w trakcie biegu zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem uprawniający do przekraczania granicy oraz służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa i dowód wniesienia opłaty startowej.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie.
 • Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U.        Nr 101 poz. 1095).
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 1. OPŁATA STARTOWA:Opłata startowa płatna na konto:

  MIEJSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W WAŁBRZYCHU

numer rachunku bankowego: 29 1750 0012 0000 0000 3111 4853

Nazwa banku: Raiffeisen  Polbank

Tytuł wpłaty: startowe III Półmaraton Górski oraz imię i nazwisko startującego

lub startowe XI Bieg Masyw Chełmca oraz imię i nazwisko startującego

Wysokość opłaty Pólmaratonu i Biegu na 13 km jest uzależniona jest od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):

 •   40 zł do 31.03.2018
 •   50 zł do 10.05.2018
 •   60 zł po 11.05.2018   i w dniu startu – //nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego/

Wysokość opłaty V Marszu Leśników

 • 20 zł  /medal, numer startowy, gorący posiłek na mecie, napoje, losowanie nagród/
 • 40 zł  /pakiet podstawowy + koszulka/.

Jeżeli wyczerpany zostanie limit zawodników zgłoszonych i z opłaconą opłatą startową Biuro zawodów w dniu zawodów będzie prowadziło tylko weryfikację zawodników. O wysokości opłaty decyduje data wpływu na konto M TKKF. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi   i nie może zostać przekazana innemu zawodnikowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy oraz na stronie www.idolwkb.pl oraz na www.datasport.pl
 • organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 • każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty       z przodu na piersiach.
 • pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego  w całości lub w części, przypinanie w innym miejscu oraz skracanie trasy.
 • organizator zapewnia napoje na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu,
 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione,
 • zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie, które będą opublikowane najpóźniej w dniu imprezy,
 • protesty (w tym dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu, mające wpływ na prawa i obowiązki zawodników) przyjmowane będą w dniu imprezy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zamknięcia trasy po uiszczeniu kaucji w wys. 100 zł (zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu),
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

NAGRODY I WYGRANE A ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowane są dochody uzyskane w zakresie nagród i wygranych. Zmienia się jednak w tym zakresie stawka podatku oraz sposób jego obliczania. Istnieje również szereg zwolnień z podatku. Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10 % wygranej nagrody lub nagrody. Zgodnie z art. 21   ust. 1 ustawy, wolne od podatku są: Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową-jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760,00 zł.; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku  z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności      (pkt 68).

 

 

 

Najbliższa impreza -17 Triathlon Zimowy i Zimowe Spotkania Nordic WalkingZobacz szczegóły

^

Kontakt

Marek Henczka

tel.: 74 841 77 31

kom.: 603 874 803

email: m.henczka@idolwkb.pl

Mariola Sarnecka

email: m.sarnecka@idolwkb.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email: lukasz@krzemien.info

© Copyright 2017 - idolwkb.pl